Phoenix JPN
1. 2017
17. DK❤ PẾCK.KA❣❣❣ 99% Fresh
6. SBS✨Ơ..a Nguyên 100%
14. S2.ThủyTiên 87% Max
24. SBS✨ơ..Ecko Red 77%
25. SBS✨Ơ.. Police 79%
36. SBS✨Ơ..DATPO 70%
2. ゆうじ
11. SBS✨ơ a Tâm 100% Fresh
17. DK❤ PẾCK.KA❣❣❣ 100%
5. SBS ✨Ơ A Công 78% Max
3. sei!!
19. SBS✨Giải trí tí 97% Fresh
1. S2.NAMPHONG 100%
10. SBS✨Ơ LONG CÔCÔ 67%
12. BHHL❤Tân_TH❤ 71% Max
4. jimmy
20. SBS✨Ơ..a Phong 97% Fresh
22. SBS✨Ơ..nguyênka 100%
14. S2.ThủyTiên 82% Max
5. ルシアス
24. SBS✨ơ..Ecko Red 100% Fresh
10. SBS✨Ơ LONG CÔCÔ 100%
1. S2.NAMPHONG 69%
27. SBS✨Ơ Liêm_tn87 94%
20. SBS✨Ơ..a Phong 100% Max
6. マキシ
18. SBS✨Ơ..a Bình 74% Fresh
13. SBS✨Hoàng Long✨ 92%
17. DK❤ PẾCK.KA❣❣❣ 91% Max
7. robey
9. SBS✨Ơ..Lúa❤Về 100% Fresh
20. SBS✨Ơ..a Phong 100%
6. SBS✨Ơ..a Nguyên 79% Max
8. ともてぃ
22. SBS✨Ơ..nguyênka 90% Fresh
4. ❤️VT❤️Ơ..A ĐĂNG 100%
9. SBS✨Ơ..Lúa❤Về 100% Max
9. けしん
33. SBS✨Ơ..Thần Tài 90% Fresh
29. SBS✨ơ...a Toy✨ 76% Fresh
30. SBS✨Hoàng Dung 98%
11. SBS✨ơ a Tâm 91%
29. SBS✨ơ...a Toy✨ 100% Max
10. うでい99
1. S2.NAMPHONG 85% Fresh
18. SBS✨Ơ..a Bình 79%
4. ❤️VT❤️Ơ..A ĐĂNG 87%
31. SBS✨Marc Ecko✨ 100% Max
11. ひろ
13. SBS✨Hoàng Long✨ 82% Fresh
17. DK❤ PẾCK.KA❣❣❣ 93%
18. SBS✨Ơ..a Bình 100% Max
12. ダーイシ
12. BHHL❤Tân_TH❤ 99% Fresh
10. SBS✨Ơ LONG CÔCÔ 85%
1. S2.NAMPHONG 93%
13. SBS✨Hoàng Long✨ 100% Max
13. カイズ
6. SBS✨Ơ..a Nguyên 86% Fresh
20. SBS✨Ơ..a Phong 76%
19. SBS✨Giải trí tí 82%
8. SBS✨Ơ..A.ToM™️ 100% Max
14. コロ
8. SBS✨Ơ..A.ToM™️ 75% Fresh
5. SBS ✨Ơ A Công 84%
33. SBS✨Ơ..Thần Tài 100% Max
15. 黒髭
2. SBS✨Ơ..Ông Địa 100% Fresh
5. SBS ✨Ơ A Công 98%
20. SBS✨Ơ..a Phong 100% Max
16. まさ☆
25. SBS✨Ơ.. Police 100% Fresh
18. SBS✨Ơ..a Bình 87%
4. ❤️VT❤️Ơ..A ĐĂNG 79%
2. SBS✨Ơ..Ông Địa 78%
3. SBS✨Nặm Hết Nên 100% Max
17. 一人にして
21. ✿﹏ ʀɪᴄʜ﹏ ✿ 93% Fresh
19. SBS✨Giải trí tí 82%
37. SBS✨Ecko Unltd✨ 82%
24. SBS✨ơ..Ecko Red 100% Max
18. にえい
39. SBS✨N•T•NGHIA 100% Fresh
27. SBS✨Ơ Liêm_tn87 70%
28. Volka vs RD 80%
39. SBS✨N•T•NGHIA 100% Max
19. 切蝶✐☡ʚϊɞ
23. SBS✨Quách Tĩnh 88% Fresh
15. SBS✨ơ a Tùng✨ 100%
18. SBS✨Ơ..a Bình 86%
27. SBS✨Ơ Liêm_tn87 100% Max
20. たっちん
35. SBS✨Tom•Xkld✨ 94%
33. SBS✨Ơ..Thần Tài 100%
13. SBS✨Hoàng Long✨ 92%
23. SBS✨Quách Tĩnh 99% Max
30. SBS✨Hoàng Dung 90%
35. SBS✨Tom•Xkld✨ 92%
21. ☠️sherry☠️
3. SBS✨Nặm Hết Nên 92% Fresh
1. S2.NAMPHONG 68%
15. SBS✨ơ a Tùng✨ 100% Max
22. ばるル
26. SBS✨Ơ...e sướng 100% Fresh
12. BHHL❤Tân_TH❤ 100%
40. SBS✨Ơ ông đạt 91% Max
23. マオ
31. SBS✨Marc Ecko✨ 99%
18. SBS✨Ơ..a Bình 100%
11. SBS✨ơ a Tâm 72%
7. SBS✨ơ..Tâm nè 64%
17. DK❤ PẾCK.KA❣❣❣ 100% Max
24. ☪︎*。꙳リナティ♡・:*
4. ❤️VT❤️Ơ..A ĐĂNG 71% Fresh
23. SBS✨Quách Tĩnh 100%
19. SBS✨Giải trí tí 67%
3. SBS✨Nặm Hết Nên 100% Max
25. MISAO
15. SBS✨ơ a Tùng✨ 97% Fresh
4. ❤️VT❤️Ơ..A ĐĂNG 94%
28. Volka vs RD 69%
2. SBS✨Ơ..Ông Địa 100% Max
26. Mao
7. SBS✨ơ..Tâm nè 100% Fresh
21. ✿﹏ ʀɪᴄʜ﹏ ✿ 100%
29. SBS✨ơ...a Toy✨ 100% Max
27. みさお
27. SBS✨Ơ Liêm_tn87 88% Fresh
34. SBS✨Sad Boy✨ 100%
26. SBS✨Ơ...e sướng 95%
7. SBS✨ơ..Tâm nè 100% Max
28. 戸武箭無君⚖︎
37. SBS✨Ecko Unltd✨ 100%
31. SBS✨Marc Ecko✨ 82%
33. SBS✨Ơ..Thần Tài 84%
31. SBS✨Marc Ecko✨ 88%
23. SBS✨Quách Tĩnh 92%
35. SBS✨Tom•Xkld✨ 85%
8. SBS✨Ơ..A.ToM™️ 93% Max
36. SBS✨Ơ..DATPO 80%
29. うしじま
38. Dust 100% Fresh
37. SBS✨Ecko Unltd✨ 90% Fresh
38. Dust 100% Max
30. TAKU
5. SBS ✨Ơ A Công 78% Fresh
3. SBS✨Nặm Hết Nên 86%
34. SBS✨Sad Boy✨ 60%
38. Dust 100% Max
31. 悪魔☆88
34. SBS✨Sad Boy✨ 61% Fresh
36. SBS✨Ơ..DATPO 100% Fresh
16. SBS✨_RedBull_❤️ 87%
25. SBS✨Ơ.. Police 99%
21. ✿﹏ ʀɪᴄʜ﹏ ✿ 100% Max
32. ✨Chief Alpha✨
16. SBS✨_RedBull_❤️ 100% Fresh
8. SBS✨Ơ..A.ToM™️ 79%
22. SBS✨Ơ..nguyênka 95%
40. SBS✨Ơ ông đạt 85%
32. SBS✨Yol-PH 80%
39. SBS✨N•T•NGHIA 99%
21. ✿﹏ ʀɪᴄʜ﹏ ✿ 100% Max
33. ✾HANAしなもん❀໒꒱·̩͙
30. SBS✨Hoàng Dung 94% Fresh
31. SBS✨Marc Ecko✨ 75% Fresh
12. BHHL❤Tân_TH❤ 100% Max
34. Liz.
32. SBS✨Yol-PH 100% Fresh
28. Volka vs RD 89% Fresh
16. SBS✨_RedBull_❤️ 93%
15. SBS✨ơ a Tùng✨ 100% Max
35. sei☆☆
40. SBS✨Ơ ông đạt 100% Fresh
31. SBS✨Marc Ecko✨ 87%
10. SBS✨Ơ LONG CÔCÔ 100% Max
36. asa
27. SBS✨Ơ Liêm_tn87 100%
30. SBS✨Hoàng Dung 88%
6. SBS✨Ơ..a Nguyên 83%
37. SBS✨Ecko Unltd✨ 100% Max
37. Bruja
35. SBS✨Tom•Xkld✨ 98% Fresh
31. SBS✨Marc Ecko✨ 87%
5. SBS ✨Ơ A Công 70%
32. SBS✨Yol-PH 100% Max
38. チョロくま
10. SBS✨Ơ LONG CÔCÔ 64% Fresh
18. SBS✨Ơ..a Bình 90%
34. SBS✨Sad Boy✨ 100% Max
39. まお
5. SBS ✨Ơ A Công 82%
31. SBS✨Marc Ecko✨ 96%
22. SBS✨Ơ..nguyênka 74%
26. SBS✨Ơ...e sướng 100% Max
40. ふーーう
14. S2.ThủyTiên 100% Fresh
15. SBS✨ơ a Tùng✨ 97%
9. SBS✨Ơ..Lúa❤Về 100% Max