ZERO UNIVERS
1. ༺༚﴾Ꮑ་Ꭺ་Ꭷ﴿༚༻
3. YẾN THANH ®︎ 90% Fresh
26. LONGTHIEN 70% Fresh
5. Hector 46%
33. nạp gần 1 tỷ 58% Max
35. vợ-yêu 76%
2. オッス!オラゴブウ
31. Thành Chelsea 71% Fresh
24. ☠Đạt vương☠82 95%
2. ToàN An 84% Max
3. しんち
19. Thành tugu 85% Fresh
15. Tuyền Choắt—01™ 86% Fresh
32. Huy_Hoang88 70% Max
4. セニョール・エリン
30. Andy 77% Fresh
25. VTT-T 96%
4. Linh Do 86% Max
5. ゆうくん
14. SigmaGladiator 64% Fresh
30. Andy 75%
14. SigmaGladiator 84% Max
6. ネフェルタリ❁*.ライト
22. Thành tugu 1 100% Fresh
18. ⭐️Huyết_Ma⭐️ 100%
17. phuongnguyen 53% Max
7. 飛将 呂布
19. Thành tugu 82%
32. Huy_Hoang88 95%
7. [VN]-༄ོ༼Ben༽ ོ༄ 71% Max
8. 泰子姫-Ver.7.3.1-
8. ✨Tuan Anh™✨ 65%
24. ☠Đạt vương☠82 98%
14. SigmaGladiator 68% Max
9. ナッカム
17. phuongnguyen 100% Fresh
1. ☠️THUỲ☄️CHI 74%
24. ☠Đạt vương☠82 100% Max
10. mars
18. ⭐️Huyết_Ma⭐️ 92%
27. VTT 100%
29. Alphabet 58% Max
27. VTT 47%
31. Thành Chelsea 56%
11. ༇༂ 天夜叉 ジョーカーཧ༻࿐
8. ✨Tuan Anh™✨ 85% Fresh
13. kinkin 88% Fresh
40. TRÍ HOÀNG 69% Max
12. イキイキした毎日くび69
4. Linh Do 100% Fresh
40. TRÍ HOÀNG 100%
40. TRÍ HOÀNG 94% Max
13. オギコ師匠
5. Hector 85% Fresh
37. Cát Trắng ⛵⛵⛵ 94% Fresh
28. hiếu reus 89% Max
14. ♨sato-C♨
34. ༄ CTP ༜ PLATE ༄ 100% Fresh
21. Thành tugu 2 78%
18. ⭐️Huyết_Ma⭐️ 92%
19. Thành tugu 79%
21. Thành tugu 2 100% Max
15. -=.キン.=-
39. *TRỌNG DŨNG 87* 73%
6. HẮC HÙNG 78%
7. [VN]-༄ོ༼Ben༽ ོ༄ 55% Max
16. ꧁༺*˖.幼༒女.˖*༻꧂
12. Linhsu 74% Fresh
11. manhlong 68% Fresh
22. Thành tugu 1 100% Max
17. ポテチ18
37. Cát Trắng ⛵⛵⛵ 100%
24. ☠Đạt vương☠82 96%
10. god of war 80%
20. Tri (Bo) 99% Max
39. *TRỌNG DŨNG 87* 42%
15. Tuyền Choắt—01™ 63%
3. YẾN THANH ®︎ 25%
34. ༄ CTP ༜ PLATE ༄ 51%
18. よっ!汁ダク星6イクゥマン!
15. Tuyền Choắt—01™ 86%
23. AnhPhuong 100%
29. Alphabet 33%
35. vợ-yêu 58% Max
23. AnhPhuong 53%
19. 麟太郎
32. Huy_Hoang88 80% Fresh
39. *TRỌNG DŨNG 87* 76% Fresh
25. VTT-T 100% Max
20. ざわちん(◍ ´꒳` ◍)b
35. vợ-yêu 60%
32. Huy_Hoang88 98%
2. ToàN An 74% Max
1. ☠️THUỲ☄️CHI 72%
21. ボルティス
31. Thành Chelsea 99%
23. AnhPhuong 66%
20. Tri (Bo) 90%
3. YẾN THANH ®︎ 91%
15. Tuyền Choắt—01™ 92%
28. hiếu reus 77%
34. ༄ CTP ༜ PLATE ༄ 100% Max
22. Ryu
25. VTT-T 100%
35. vợ-yêu 90%
6. HẮC HÙNG 84% Max
23. ことら
31. Thành Chelsea 100%
30. Andy 59%
36. lý sư sư 59%
12. Linhsu 70% Max
24. ✨キル✨
27. VTT 95% Fresh
29. Alphabet 67% Fresh
4. Linh Do 100% Max
25. みやかじ(ノ)・ω・(ヾ)
36. lý sư sư 100% Fresh
27. VTT 71%
8. ✨Tuan Anh™✨ 67%
21. Thành tugu 2 84%
36. lý sư sư 70%
32. Huy_Hoang88 75% Max
26. 極上檸檬
38. aiy 100% Fresh
27. VTT 80%
39. *TRỌNG DŨNG 87* 59% Max
27. とし
25. VTT-T 98% Fresh
13. kinkin 100%
27. VTT 64% Max
28. PUPA
2. ToàN An 70%
21. Thành tugu 2 63%
11. manhlong 87%
26. LONGTHIEN 88% Max
1. ☠️THUỲ☄️CHI 51%
29. 舐めダルマパース
24. ☠Đạt vương☠82 93% Fresh
25. VTT-T 99%
22. Thành tugu 1 86% Max
30. ピッカ
20. Tri (Bo) 95% Fresh
23. AnhPhuong 54% Fresh
24. ☠Đạt vương☠82 59% Max
31. 参弐壱
35. vợ-yêu 62% Fresh
21. Thành tugu 2 86%
38. aiy 66% Max
32. ぽにょき
40. TRÍ HOÀNG 87% Fresh
7. [VN]-༄ོ༼Ben༽ ོ༄ 57% Fresh
8. ✨Tuan Anh™✨ 77% Max
33. らるふ
33. nạp gần 1 tỷ 100% Fresh
10. god of war 76% Fresh
19. Thành tugu 68% Max
34. アーナルデシメツケネッガー
18. ⭐️Huyết_Ma⭐️ 47% Fresh
9. Nvl9999 79% Fresh
18. ⭐️Huyết_Ma⭐️ 72%
17. phuongnguyen 80% Max
35. ケンケン
23. AnhPhuong 95%
10. god of war 77%
26. LONGTHIEN 53%
11. manhlong 100% Max
36. かりゅ
28. hiếu reus 66%
24. ☠Đạt vương☠82 100%
33. nạp gần 1 tỷ 53% Max
9. Nvl9999 74%
30. Andy 49%
37. kelly
20. Tri (Bo) 85%
5. Hector 69%
5. Hector 62%
9. Nvl9999 46%
31. Thành Chelsea 49%
23. AnhPhuong 73% Max
38. zwei
2. ToàN An 67% Fresh
28. hiếu reus 70% Fresh
12. Linhsu 100% Max
39. モナカ
1. ☠️THUỲ☄️CHI 68% Fresh
6. HẮC HÙNG 70% Fresh
25. VTT-T 87%
10. god of war 92% Max
40. bell
16. Gió ♎ 67% Fresh
21. Thành tugu 2 99% Fresh
6. HẮC HÙNG 75% Max