دور همی گلها
1. Sam Mahmoodi
1. Cederic el Grec 52% Fresh
No damage
2. امیر
3. Red Ninja 100% Fresh
3. Red Ninja 63% Max
3. ❣❣❣alpha❣❣
4. SPaRkFiR3_69 77% Fresh
4. SPaRkFiR3_69 99% Max
4. Mansur
5. manu 94% Fresh
5. manu 67% Max
5. امیر محمودی
7. marco 52% Fresh
No damage
6. hoda
8. manu 100% Fresh
8. manu 60% Max
7. Sam Mahmoodi
9. Mister LA 90% Fresh
9. Mister LA 55% Max
8. غفورمحمودی
10. Lord Voldemort♣ 98% Fresh
10. Lord Voldemort♣ 39%
1. Cederic el Grec 100% Max
9. شهرام
11. Jobro77 100% Fresh
11. Jobro77 63% Max
10. marjan
12. Tobi 87% Fresh
12. Tobi 69% Max
11. Ali hasani
20. Damien 100% Fresh
7. marco 100% Max
12. گرگ زخمی
13. Nils 77% Fresh
13. Nils 78% Max
13. محمودی
15. m2 100% Fresh
20. Damien 45%
15. m2 100% Max
14. مهتاب
34. Rollenspiel 100% Fresh
34. Rollenspiel 100% Max
15. tanha
35. PraiaJoaquin 100% Fresh
35. PraiaJoaquin 100% Max
16. moohammadreza
Unused
No damage
17. رضا حسنی
Unused
No damage
18. mobin
Unused
No damage
19. shaib
Unused
No damage
20. دل شکسته
Unused
No damage
21. cr7
Unused
No damage
22. ❣❣❣haneiah❣❣❣
Unused
No damage
23. نیما
Unused
No damage